Tudásbázis

heuréka

Tudásbázisunkban a tevékenységünk során gyakran ismétlődő szakkifejezések, rövidítések rövid ismertetőit gyűjtöttük össze Önöknek.

Reklám, média szakkifejezések

Barter

Egy médiatulajdonos reklámidőt vagy hirdetési felületet biztosít más szolgáltatásért, termékért cserébe.

Benchmarking

Az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más vezető vállalatok hasonló adataival hasonlítják és mérik össze, hogy meghatározzák, azt a legjobb gyakorlatot, amit követni érdemes.

Bevezető reklám

Célja a termék piaci pozicionálásának megalapozása. Elsődlegesen figyelemfelkeltésen és a fogyasztó informálásán alapul.

Bolthűség

Az a fogyasztói magatartás, amelynek során a vásárlók tartósan előnyben részesítenek egy-egy üzletet vagy üzletláncot.

Briefing

Az a dokumentum, amelyben a megbízó tájékoztatja az ügynökséget az általa megrendelendő kampány vagy önálló hirdetés paramétereiről, a munkához szükséges információkról.

CAPI

Számítógéppel segített személyes kérdezés. Olyan személyes kérdezés, amelynek során a kérdőív laptopon kezelhető, a kérdések megjelennek a képernyőn, és a kérdező a válaszokat közvetlenül a számítógépbe juttatja. angolul: Computer Assisted Personal Interview

CATI

Számítógéppel segített telefonos kérdezés. Olyan telefonos kérdezés, amelynek során a kérdőívet számítógépen keresztül kezelik. angolul: Computer Assisted Telephone Interview

Célcsoport

Azon, marketing célok alapján meghatározott csoport, akiket a kampány során a hirdető szeretne elérni. angolul: Target Group

Célcsoportképzés

Az a folyamat, amikor a vállalat kiválasztja a számára megfelelő szegmentumot (szegmentumokat), s azt marketingtevékenységének középpontjába állítja.

Copytesztelés

Egy reklám tesztelése és hatásának mérése a célcsoport körében.

CRM

A vállalat és ügyfelei közötti üzleti események menedzsmentje. angolul: Customer Relationship Management

Design

Azon tulajdonságok összessége, amelyek a vásárlói követelményekhez igazítva meghatározzák a termék megjelenését és működését.

Differenciálatlan marketing

A vállalat ugyanazt a terméket kínálja, ugyanolyan módon valamennyi potenciális vevőjének.

Differenciált marketing

A vállalat a piacot alkotó főbb szegmentumok mindegyikét kiszolgálja, s ehhez különböző marketing-mixet alakít ki.

Direct Response

Válaszra ösztönző DM vagy egyéb marketing tevékenység. Eszközei lehetnek: válaszlevelezőlap, kuponos hirdetés, hirdetésben megjelenő telefonszám, E-mail postaláda stb. angolul: Direct Response (DR)

Direkt Mail

A Direkt Marketing egyik eszköze, levélreklám. angolul: Direkt Mail

Direkt Marketing

A reklámozás egy speciális területe. Lényege a kétirányú kommunikáció, a célzott kapcsolatfelvétel, amikor a megkérdezett személytől visszajelzést is várunk.

Olyan interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy több reklámeszköz felhasználásával bárhol mérhető reakciót, választ és/vagy üzletkötést eredményezzen.

Elégedettség

Adott személy öröme, vagy csalódottsága, ami egy termék várakozással szemben érzékelt teljesítményének (vagy eredményének) az összehasonlításából származik. Vevőgondozás/CRM

Fenntartó reklám

A fenntartó reklám célja a fogyasztók megszokott választásának megerősítése, a termék szerepének hangsúlyozása és a fogyasztók megtartása.

FMCG vállalat

Fast moving consumer goods piacra termelő cég.

Follow-up

Utókövetés.

Geocentrikus marketingstratégia

A vállalat minden piacon azonos marketingtevékenységet valósít meg.

Globális marketing

A differenciálatlan marketingstratégia speciális esete, melynek keretében a vállalat azonos marketingeszközöket alkalmaz a különböző nemzeti piacokon.

Hipermarket

Akár a 10 ezer négyzetmétert meghaladó területű, elsősorban élelmiszert, de egyéb termékcsoportokat is forgalmazó nagyméretű üzlet.

Inger

Az érzékszervekre ható változások bármilyen formája.

ISO

(International Standard Organization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet.

ITJ

Ipari Termék Jegyzék.

JIT (Just In Time)

Just in Time - éppen időben

JIT-elvű ellátás-termelés-elosztás: aktuális lehívások alapján "éppen időben".

Keresztpromóció

Egy márkával egy másik, nem konkurens márkát reklámoznak.

Kupon

Olyan bizonylat, amely feljogosítja bemutatóját arra, hogy bizonyos termék megvásárlásakor kevesebbet fizessen.

Kvalitatív kutatás

Kutatási módszer, amely a célcsoportokról gyűjt minőségi információkat (pl. attitűdök, motivációk).

Kvantitatív kutatás

Kutatási módszer, ami mennyiségileg mérhető és összehasonlítható adatokat eredményez.

Marketing

Szűkebb értelemben: olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést és befolyásolja a vásárlókat.

Tágabb értelemben: a vállalat egészére kiterjedő, a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felsővezetés feladata, olyan módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketingszempontok domináljanak.

Kiterjesztett értelemben: minden értékkel rendelkező jószág cseréje. Az üzleti vállalati szférán túl kiterjed az olyan, nem nyereségorientált területekre is, mint például az oktatás, kultúra, vallás, politika, stb.

Marketing menedzsment

A tervezésnek és a végrehajtásnak az a folyamata, melynek során elképzelések, áruk és szolgáltatások teremtése, árazása, promóciója és elosztása megy végbe, annak érdekében, hogy a cseréken keresztül egyéni és szervezeti célok valósuljanak meg.

Marketing-adatbázis

Az egyéni fogyasztókra, lehetőségekre és elképzelésekre vonatkozó releváns, hozzáférhető és marketingcélokra felhasználható, mindenre kiterjedő információk (pl. a piacvezető pozíció elérésére, annak megtartására, egy termék vagy szolgáltatás fogalmára, a fogyasztói kapcsolatok fenntartására) szervezett gyűjteménye.

Marketing-alapstratégia

A vállalat vagy a stratégiai üzleti egységek céljainak kitűzése és azon eszközök hosszabb távra történő, tartós meghatározása, amelyek révén a marketingfunkció menedzselésével e célok megvalósíthatók.

Marketing-mix

A vállalati marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja.

Marketingkoncepció

A marketingkoncepció szerint a szervezeti célok elérésének kulcsa a célpiacok szükségleteinek és igényeinek meghatározása és konkurenciánál hatékonyabb kielégítése.

Marketingmix

Azon marketingeszközök összessége, amelyeket a vállalat a célpiacon céljai elérésére használ.

Márka

Név, kifejezés, szimbólum, design, vagy ezek kombinációja. Célja, hogy adott eladó termékeit vagy szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse őket a versenytársakétól.

Médiamix

A médiamix határozza meg azokat a médiumokat vagy médiatípusokat, amelyeken keresztül az üzenet eljut a fogyasztóhoz.

Médiaterv

Reklámkampány-terv, amely részletezi, hogy a reklámokat mely médiumokban, mely napokon, mely időszakokban helyezzék el.

Médium

Információt közvetítő, hordozó közeg. A kifejezés használatos információt tároló közegekre (újság, CD, stb.) és információs rendszerekre (TV, rádió, stb.) is.

Mintavételi eljárás

A mintakeret kialakításához címjegyzéket, alapozó felmérést vagy más adatforrást használnak. Bizonyos esetekben rögtön ezeket az egységeket kérdezik meg, vagy ezeknek küldik ki a kérdőíveket, de számos esetben először szűrésre van szükség a megfelelőség igazolására a kérdezés vagy a kérdőív kiküldése előtt.

MMSZ

Magyar Marketing Szövetség.

PAPI

Személyes kérdezés, papír-ceruza módszerrel. angolul: Paper and Pencil

Permission-mail

Ezeket a maileket kifejezetten a címzett kérte vagy engedélyezte, amelyekre általában a felhasználók egy regisztráció során iratkoznak fel, és így kerülnek be az adott adatbázisba. angolul: Permission-mail

Pozícionálás

Egy adott piacon, egy adott termék versenytársaihoz való viszonyának meghatározása és ennek a vevőkben való tudatosítása.

Rabatt

Nagy tételben vásárló vevő számára engedmény.

Referenciacsoport

A referenciacsoportok mindazok a csoportok, amelyek az ember attitűdjeire vagy magatartására közvetlen (személyes) vagy közvetett hatással vannak. Tagsági csoportok azok, amelyek közvetlenül befolyásolják az embert.

Skontó

Engedmény a készpénzzel, vagy a fizetési határidő előtt fizető vevőnek.

SWOT analízis

Magyarul GYELV: gyengeségek, erősségek, lehetőségek, veszélyek. angolul: SWOT Analyzing

Személyes eladás

Az eladó személyes, aktív közreműködésével kialakuló üzletkötés és az ahhoz kapcsolódó folyamat.

Telemarketing

Reklámüzenetek eljuttatása közvetlenül az emberekhez, telefonon keresztül. In-bound: ha az ügyfél kezdeményezi a hívást, out-bound, ha kimenő hívásról beszélünk.

Termékdifferenciálás

A vállalat termékeinek elkülönítése a versenytársakétól értelmes különbségek tervezésével.

Termékéletgörbe

A termék értékesítésének mennyiségét az idő függvényében leíró görbe. A hozzá kapcsolódó magyarázatrendszer a termékéletgörbe-elmélet.

Termékhierarchia

Szükségleti csoport: Az a lényegi szükséglet, amely egy termékcsoport alapjául szolgál. Például: biztonság.

Termékcsoport: Egy szükségleti csoportot ésszerű hatékonysággal kielégíteni képes termékosztályok halmaza. Például: jövedelem és megtakarítások.

Termékosztály: Egy termékcsoporton belül valamely, szerepük szerint összetartozó termékek. Példul: pénzügyi eszközök.

Termékvonal: Egy termékosztály szorosan összetartozó termékei. Összetartozásuk alapja lehet, hogy hasonló szerepet töltenek be, vagy egyazon fogyasztói csoportoknak kínálják, egyazon csatornákon át forgalmazzák őket, esetleg az árfekvésük megegyezik. Például: életbiztosítás.

Terméktípus: Egy termékvonal azon cikkei, amelyekben a termék testet ölthet. Például: határozott időre szóló életbiztosítás.

Márka: A termékvonal egy vagy több cikkéhez társított, a cikkek jellegének vagy forrásának azonosítására szolgáló név. Például: Prudential életbiztosítások.

Termékegység: Egy márka vagy termékvonal elkülöníthető egysége, amely méretében, árában, megjelenésében vagy más jellemzőjében megkülönböztethető a többitől. Péládul: a Prudential határozott időre szóló megújítható életbiztosítása.

Termékmix

A termékmixbe/választékba tartoznak mindazon termékek, amelyeket egy adott eladó kínálatában tart.

Vásárlásösztönzés

Különböző, többnyire rövid ideig ható ösztönző eszközök együttese, amelynek célja hogy a fogyasztók vagy a kereskedelem gyorsabban és/vagy nagyobb mértékben vásároljanak/vegyenek igénybe bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat.

Grafikai alapkifejezések

Folthatás

A grafikák összképénél használatos fogalom. Kiegyensúlyozott folthatás alatt azt értjük, hogy ha a különböző pontokra tekintve közel azonos színbeli összhatással találkozunk. Teli felületek és szövegek esetén fontos, mivel azonos szín mellett a szövegek jóval tompább folthatással bírnak, mint az egyszínű teli elemek - éppen ezért világosabb elemeket sötétebb szövegekkel szokás párosítani. Kiadványok szerkesztésénél a bekezdések elrendezésénél is fontos, hogy az összeképben ne essen szét a tartalom folthatás szempontjából.

GIF

A Compuserve laboratórium által kifejlesztett képformátum. Színmélysége 8 bit, így kis mérete mellett alkalmazása is igen szűk körű. Definiálható benne az átlátszó szín, így nem csupán téglalap alakú grafikák létrehozására alkalmas. Weblapokon kis színmélysége miatt többek közt logok publikálására szokás használni.

JPG/JPEG

A Joint Photographic Experts Group által kifejlesztett képfájl. A képinformációt tömörítve tartalmazza, így kis helyet foglal. Ugyanakkor tömörítése veszteséges, tehát megnyitáskor nem tudjuk 100%-ban visszanyerni az eredeti képet, minőségromlás következik be. Tömörítési aránya - és így a romlás - szabályozható. Fényképek tárolására ideális, mivel az algoritmus által létrehozott hibák fényképek esetén maradnak legkevésbé feltűnőek. Színátmenetek kódolása igen rossz eredményre vezethet.

Kontraszt

A sötét és világos színek árnyalatbeli távolságát jellemző tulajdonság. Egyszerűsítve a magas kontraszt helyett is használatos, ami a nagyon világos és nagyon sötét színek magas arányát jelenti. A régi, vagy alkonyatkor készített fényképek sokszor igen szürkék, azaz kontraszttalanok. Ilyenkor számítógéppel a kontraszt növelésével élettelibbé tehetőek a képek. A kontrasztra ugyanakkor az emberi szem nagyon érzékeny, ezért hirdetéseknél előszeretettel alkalmazzák a magas kontrasztű, akár éles fekete-fehér grafikákat.

PDF

Az Adobe által kifejlesztett kisméretű dokumentumformátum. Lényege, hogy a tárolt dokumentumok minél kevesebb helyet foglaljanak, ugyanakkor bárhol a kívánt módon jelenjenek meg. Míg a Word dokumentumok a betűtípusokat nem tartalmazzák, addig a PDF-ben ezek is tárolásra kerülnek, tehát az egyedi feliratok is a kívántnak megfelelően jelennek meg bárhol nyitjuk meg azt. A fájlokat másolás és szerkesztés elleni védelemmel is el lehet látni.

Pixelgrafika

Az adott fényképeket, grafikai elemeket négyzetrácsra lebontó, majd a létrejövő képpontok színét tároló kódolás. Fényképek és összetett színű grafikák tárolására előnyös. Tipikus fájltípusai: BMP, JPG, PNG, GIF. Legfontosabb jellemzői a színmélység, valamint a felbontás.

PNG

A GIF formátum által is használt orosz Lempel-Ziv algoritmus továbbfejlesztett változatán alapuló fájltípus. Veszteségmentes tömörítésre képes, 24 bites színmélységű, valamint az egyszerű átlátszó szín mellett egy negyedik skálán az áttetszőség foka is szabályozható. Létrehozható vele olyan kép például, mely a mögötte található elemekre árnyékot vet. Haladó kódolású is lehet: ekkor már az első pillanatban látjuk a teljes kép körvonalait, ám az letöltés közben válik egyre finomabbá. Közepes képméretet eredményez, így az elmúlt öt évben vált az interneten igazán elterjedtté, a legfrissebb böngészők már minden szolgáltatását támogatják.

Raszter

A nyomtatott képeknél látható képpontok neve. Ezek a képpontok nem a képfájl pixeleihez, hanem a nyomtatásnál használt szitához igazodnak. Kis felbontású szita esetén a képpontok szabad szemmel láhatóvá válnak, ekkor a képet raszteresnek nevezzük (pl. óriásplakátok közelről)

RGB színkódolás

A számítástechnika natív kódolása. Tulajdonképpen a helyes elnevezés fénykódolás volna, hiszen a rendező elv az a fizikai tény, hogy minden színes fény kikeverhető a vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) színű fények megfelelő arányával. A megszokott RGB kódolás esetén a három skála egyenként 0-255 között állítható, teljes színskála esetén 24 bites kódolásról van szó.

Szaturáció

Színteltség: a képen látható színek élénkségének mércéje. Az alacsony színteltségű képek tulajdonképpen fakók, közelítenek a fekete-fehér képekhez. Ilyenkor a színteltség növelésével könnyen élénkebbé tehető a fotó.

Színmélység

A pixelgrafikus fájlok adott képpontjain eltárolható színek maximális száma. Bitben szokás megadni: egy 24 bites színmélységű kép egyes képpontjain 2^24 (kb 16 millió) szín tárolható. Gyakori színmélység még a 8 bit (256 szín), mely lehet szürkeskálás (fekete-fehér képek), valamint palettázott. Palettázott kép esetén 256 előre meghatározott szín valamelyikét adhatjuk meg egy képpontnak, ekkor a színre a palettában elfoglalt indexe szerint hivatkozunk, ami jelentős méretcsökkenést eredményez.

TIF/TIFF

Alapvetően tömörítetlen képtípus, amely a képinformációkon kívül hozzáadott adatok tárolására (pl. nyomtatási felbontás) is alkalmas. Létezik tömörített változata, ám a nyomdaiparban elterjedt szoftverek a tömörítetlen TIF-et támogatják széleskörűen. Óriási fájlmérete miatt a nyomdaiparon kívül nem használatos. A szoftverek fejlődésével a PNG típus képes lehet kiváltani, hiszen hozzáadott információk tárolására szintén alkalmas.

Tónusgörbe

Grafikai transzformáció, mely egy kép színeit más színekbe képezi. Többnyire a kép fényességének állítására használják. Nagy előnye, hogy a fekete és fehér közti árnyalatokat függvényszerűen, arányosan változtatja meg, így világosításnál a fekete részek, sötétítésnél pedig a fehér foltok sem válnak szürkévé. Speciális függvényformája az ún. Gamma-korrekció, mely a monitorok kalibrálásánál elterjedt transzformáció, és éppen a tónusgörbe előbb említett tulajdonsága miatt igen népszerű.

Vektorgrafika

A grafikai elemek matematikai görbékkel meghatározott, kitöltő színnel, valamint kontúr-vonallal jellemzett kódolása. Legnagyobb előnyei, hogy kis méretű, valamint tetszőleges méretűre nagyítható minőségromlás (pixelesség) nélkül. Komplexebb grafikák tárolására nem alkalmas, tipikus felhasználási területe a logo tervezés, valamint kiadványszerkesztés. A számítógépen használt betűtípusok is vektorgrafikai elemek, tetszőleges méretben élesek maradnak.

Axinar produkció - filmprodukciós megoldások Ledlightdesign - dekorációs fényreklám netizen.eu - webes alkalmazások fejlesztése

Replay: filmes szolgáltatásaink

Cég-, termék-, technológia és szolgáltatás ismertető, bemutató filmek teljes körű gyártása, forgatása, szerkesztése, szükség esetén szövegírással, narratív (idegen nyelvű) szöveg alámondással, igény esetén írással, zenei aláfestéssel, vizuális elemekkel. » animáció, prezentáció, film, webvideo szolgáltatásaink

» Termékdíj információk